Všeobecné podmínky

1. Návštěvníci/uživatelé webových stránek a služeb www.fino.eu jsou povinni pečlivě přečíst podmínky použití a v případě nesouhlasu se stanovenými podmínkami NESMÍ STRÁNKY POUŽÍVAT. Jinak se předpokládá, že uživatelé akceptují uvedené podmínky a poskytují s nimi souhlas. Právní informace a stanovené podmínky platí pro všechny stránky www.fino.eu, jestliže není na konkrétní stránce výslovně stanoveno jinak.

 

2. Omezení odpovědnosti: Vstupem na tyto webové stránky návštěvníci/uživatelé stránek www.fino.eu a jejich služeb akceptují, že jejich používání je na vlastní odpovědnost a že žádná ze stran zahrnuta do vytvoření nebo zveřejnění webových stránek na sebe nebere žádnou odpovědnost. Zejména, ale ne výhradně, se stanovuje, že společnost není odpovědná za žádné přímé, náhodné, následné či nepřímé poškození nebo za náklady či výdaje jakéhokoliv druhu (včetně právních poplatků, poplatků za znalce nebo jiných poplatků), které by mohly vzniknout přímo či nepřímo vstupem, používáním nebo zkoumáním těchto webových stránek nebo stažením jakéhokoliv obsahu, textů, obrázků, videí nebo zvukových souborů ze těchto webových stránek včetně zejména, ale ne výhradně, čehokoliv způsobeného virem, chybou, lidskou činností nebo zanedbáním akce, z jakéhokoliv počítačového systému, telefonní linky, hardwaru, softwaru, selháním programu nebo jinou chybou, přerušením nebo zpožděním datové komunikace z počítače nebo síťového spojení.

 

3. Společnost GR. SARANTIS S.A. bez garance a proto také bez odpovědnosti vyvíjí největší možné úsilí, aby zajistila, že informace a celkový obsah webových stránek budou vytvářeny tak, aby vše bylo maximálně přesné, jasné, včasné, kompletní a dostupné. V žádném případě není společnost GR. SARANTIS S.A. odpovědná za žádnou škodu, která by mohla být způsobena návštěvníkovi/uživateli při použití webových stránek.

 

4. Intelektuální a průmyslová autorská práva: Celý obsah těchto webových stránek zejména, ale nejen, včetně textů, jmen, značek, log, grafiky, zobrazení, fotografií, videí nebo zvukových souborů a obecně jakýchkoliv souborů představuje intelektuální majetek společnosti GR. SARANTIS S.A., a je chráněn národními a mezinárodními opatřeními na ochranu intelektuálního majektu a autorských práv s výjimkou jasně rozeznatelných práv třetí strany. Na základě toho reprodukce, opětovná publikace, kopírování, ukládání, prodej, přenos, distribuce, vydávání, vykonávání, stahování, překládání a úprava jakéhokoliv druhu, částečně či celkově jsou výslovně zakázány s výjimkou předchozího výslovného udělení souhlasu společností GR. SARANTIS S.A., pokud není stanoveno jinak. Uživatel/návštěvník souhlasí s tím, že cokoliv obsažené na těchto webových stránkách je chráněno autorským právem a je intelektuálním majetkem společnosti GR. SARANTIS S.A. nebo třetích stran (použití pod záštitou licenční dohody) a proto neoprávněné použití může vést k uložení pokuty nebo penále.

 

5. Návštěvník/uživatel těchto webových stránek se musí chovat ve shodě s nařízeními řeckého, evropského a mezinárodního práva a relevantní legislativy, která řídí telekomunikace, a musí se zdržet jakéhokoliv nezákonného nebo neoprávněného použití těchto webových stránek. Za jakékoliv poškození, které by mohlo být způsobeno na webových stránkách a které bylo důsledkem špatného nebo nesprávného použití příslušných služeb ze strany uživatele/návštěvníka je výhradně zodpovědný tento uživatel/návštěvník.

 

6. Nelegální nebo nevhodné chování: Návštěvnk/uživatel těchto webových stránek by neměl zveřejňovat nebo přesouvat na webové stránky jakýkoliv pornografický, neslušný, nemorální, pomlouvačný, urážlivý, výhružný, nezákonný nebo jiný materiál, který by mohl představovat nebo povzbuzovat chování, které by naplňovalo podstatu kriminálního skutku, způsobovalo občanskoprávní odpovědnost, nebo bylo v rozporu jakýmkoliv jiným způsobem se zákonem. Ačkoliv společnost GR. SARANTIS S.A. nebo jiná strana, která by se účastnila tvorby, produkce nebo vydávání těchto webových stránek může sledovat, zkoumat nebo vyhodnocovat přenosy a požadavky, GR. SARANTIS S.A. a všechny strany účastnící se tvorby, produkce nebo vydávání těchto webových stránek se zříkají jakékoliv odpovědnosti, která může vyplývat ze zveřejněného obsahu, zejména, ale bez omezení, nařčení z pomluvy, urážky, rouhání, trestního zosobnění nebo porušení autorských práv.

 

7. Odkazy: Ačkoliv tyto webové stránky mohout odkazovat na jiné stránky, nejsou zodpovědné za obsah a služby jiných webových stránek, na které odkazují prostřednictvím odkazu nebo banneru a ani negarantují jejich dostupnost. GR. SARANTIS S.A. vyvrací jakýkoliv přímý či nepřímý souhlas, potvrzení, vztah, sponzorství nebo partnerství s odkazovanými webovými stránkami, pokud to není výslovně uvedeno. Vstpem na tyto webové stránky souhlasí návštěvník/uživatel s tím, že společnost GR. SARANTIS S.A. není zodpovědná za žádné problémy, které by mohly vzniknout během návštěvy webových stránek, na které odkazují tyto webové stránky prostřednictvím odkazu a které jsou výhradní zodpovědností příslušných webových stránek.

 

8. Změna podmínek: GR. SARANTIS S.A. si vyhrazuje právo kdykoliv a za jakýmkoliv účelem měnit předložené právní informace bez předchozího oznámení nebo povinnosti. Uživatelé/návštěvníci by měli kontrolovat možné změny podmínek při každé návštěvě. Pokud pokračují v užívání webovách stránek, předpokládá se, že souhlasí s doplněnými podmínkami použití. V opačném případě by se měli zdržet užívání/návštěvy těchto stránek.

 

9. Přílušné právo: Tato specifická dohoda o použití se řídí ustanoveními řeckého právního řádu, pravidly evropského práva a relevantními mezinárodními ustanoveními a je vytvořena podle pravidel dobré víry, obchodní etiky a finančních i sociálních práv. Pokud je ustanovení v rozporu se zákonem, a tudíž neplatné nebo relativně neplatné, pak jako takové přestane být v platnosti, aniž by byla dotčena platnost ostatních ustanovení podmínek použití jako celku. Žádný dodatek těchto podmínek nebude brán v potaz a nebude jejich součástí, pokud taková změna nebyla vyjádřena v písemné podobě a zvřejněna. Příslušným soudem pro možné spory vzniklé z těchto dohod je soud v Aténách.

 

10. Správa a ochrana osobních údajů návštěvníka/uživatele těchto webových stránek se řídí ustanoveními uvedenými v tomto odstavci, řeckým právním řádem (zejména zákony 2472/1997 a 3471/2006 včetně všech dodatků) a evropským právem. Případná budoucí regulace týkající se osobních údajů bude předmětem ustanovení uvedených v tomto odstavci. Pokud návštěvník/uživatel nesouhlasí s podmínkami ochrany osobních údajů, uvedenými v tomto odstavci, nesmí tyto webové stránky ani jejich služby užívat. Tyto webové stránky pro své použití vyžadují, aby tento uživatel schválil uchování osobních dat. Tento návštěvník/uživatel výslovně souhlasí s použitím svých osobních údajů společností GR. SARANTIS S.A. pro propagační a marketingové účely. Tyto webové stránky zachovávají osobní charakter vámi poskytnutých informací a takové informace nelze poskytnout třetím stranám (kromě případů, které stanoví zákon, a to pouze na základě žádosti oprávněných orgánů státní správy). Tyto webové stránky uchovávají soubory s osobními informacemi, které byly zaslány návštěvníkem/uživatelem pouze za účelem komunikace, statistického zpracování, nebo zlepšení poskytovaných služeb a část všech těchto informací může být zpracována pro statistické účely, pro průzkum trhu nebo pro zlepšení poskytovaných služeb nebo marketingové účely. Návštěvník/uživatel může kontaktovat společnost GR. SARANTIS S.A. na telefonu + 30 210 6173000 nebo na adrese GR. SARANTIS S.A. (26 Amaroussiou – Halandriou Street, 15125 Maroussi, Athens za účelem informace o zpracovávaných osobních údajích nebo v případě požadavku na jejich opravu, změnu nebo odstanění.

 

11. Tyto webové stránky využívají “cookies” – technologii používanou k identifikaci určitých služeb a stránek na těchto webových stránkách pro návštěvníka/uživatele. Cookies jsou malé textové soubory (o maximální velikosti 4 KB), které mohou být uložené na pevném disku každého návštěvníka/uživatele, přitom ale není možné získat žádné informace z jakéhokoliv dokumentu nebo souboru z počítače uživatele. Cookies se využívají k usnadnění přístupu návštěvníka/uživatele na určité stránky a služby těchto webových stránek nebo pro statistické účely. Při vstupu na www.fino.eu bude uživatel/návštěvník požádán o poskytnutí souhlasu s uložením cookies pro tyto webové stránky. Pokud uživatel/návštěvník nepovolí použití cookies, může mu být omezen přístup do všech částí těchto webových stránek. Návštěvník/uživatel si může nastavit svůj prohlížeč nebo server tak, aby byl upozorněn o použití cookies na konkrétní stránce/službě tohoto webu a má možnost zakázat používání cookies.

 

12. Pro uživatele mladší 18 let je předchozí souhlas rodičů/zákonných zástupců brán jako poskytnutý ve všech případech poskytnutí osobních údajů na www.fino.eu.

Vždy čerstvé

Aby potraviny vydržely déle čerstvé.

Kam s odpadky

Pro čistý domov a životní prostředí.

Úklid

Jak jednoduše uklidit.
Make it Glow!
Easier floor cleaning!
Paste your AdWords Remarketing code here